قسمت دویست و بیست و نهم. روزهای قرنطینه - مصاحبه با خانم پری زنگنه

جامعه

در روزهای قرنطینه سراغ افراد شناخته شده در حوزه های مختلف رفتیم و از آنها راجع به این روزها پرسیدیم. اینکه آنها چگونه زندگی خود را می گذرانند و چه برنامه ها و اندیشه هایی دارند؟ در این قسمت خانم پری زنگنه به سوالات ما پاسخ داده اند.