قسمت دوم: گفتگو با پویا ناظران

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 610 روز پیش 733
دکتر پویا ناظران اقتصاددان و متخصص ارزیابی ریسک اعتباری در قسمت دوم برنامه اکوچت به بررسی ویژگی های "حکمرانی خوب" و مناسبات آن با سیاست های اقتصادی به خصوص سیاست های بانکی پرداخته است. پویا ناظران در این گفتگو جایگاه اقتصاد را در حکمرانی تبیین و سیاست های دولت روحانی و سایر ارکان حاکمیت را با شاخص های "حکمرانی خوب" ارزیابی کرده است.