ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی داستان 161 روز پیش 269

قسمت دو از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ انگل ربط دارن.

VaaVcast.com

-----------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

-----------------------

پشتیبانی از واوکست

https://www.buymeacoffee.com/NavCast

https://hamibash.com/navcast

:واوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام