ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 398 روز پیش 4873
این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد. 

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک