قسمت اول: مراسم دو دقیقه تنفر

داستان

در این سفر در ادامه‌ی ماجرای کتاب‌های ممنوعه در شوروی (سامیزدات) سراغ کتاب ۱۹۸۴ ، اثر”جورج اورول” می‌رویم.
تصویری که جرج اورول از “مراسم دو دقیقه تنفر” در کتاب ۱۹۸۴ برایمان بازگو کرده را می‌خوانیم، فیلم می‌بینیم و در باب تنفر و چیستی آن حرف می‌زنیم.
گاهی سفر ما تنها میان چند برگ از یک کتاب اتفاق می‌افتد.
گاهی باید،در میان مفهوم یک بخش از یک داستان تامل کرد و بعد سفری از جنس دیگر را پی گرفت.
سفر فقط جابه‌جایی فیزیکی نیست و مسیر فقط جاده نیست. گاهی باید بنشینی و نگاه کنی و آن امر بیرونی را به درونت بیاوری. گاهی سفر مابین افکار و به قصد یافتن آن باورهای تاثیر گذار و دور از دسترس ناخودآگاه، اتفاق می‌افتد. 

با ما همراه شوید
درون کتابخانه میانِ کتاب‌ها.