فوتبالکست ۱۵۷

خبر

در برنامه این هفته ابتدا سری میزنیم به دربی لندن جایی که اوزیل رضا را شرمنده . خودش میکنه و گودرز سیستم بازی منچستر سیتی را واکاوی میکنه
در ایتالیا شایان که در همه جبهه ها شکست خورده از پشت پرده فدراسیون فوتبال ایتالیا و شکست یووه میگه.
در نهایت هم سری گذرا میزنیم به اسپانیا که از دلایل افت رونالدو پرده برداری میکنیم.