فوتبالکست ۱۵۵

خبر

در برنامه این هفته در انگلیس بشنوید از ناکامی های تاتنهام و گرد و خاك در مجمع آرسنال.در آلمان از کریم رَكيك براتون میگیم و در ایتالیا سری میزنیم به ردلایت دسیتریکت. در آخر هم کاتالونیا از دولت اسپانیا مستقل میشه و كار پارخو و همسرشون به محلل ميكشه.