فوتبالکست ۱۵۴

خبر

این هفته در انگلیس از هری کین تا هابیل و قابیل صحبت میکنیم، در بخش آلمان لایپزیک اوج میگیره و خبر از سقوط خودرو سازی این کشور میدیم و در ایتالیا بساط اخراج مونتلا را فراهم میکنیم. در بخش  اسپانیا هم والنسا و کریم بنزما‌ را کالبد شکافی میکنیم