فوتبالکست ۱۵۱

خبر

در یرنامه این هفته گودرز به دنبال روی کاستا در کوچه پس کوچه های فلورانس میگرده، در آلمان بابک و مهرداد بساط اخراج آنجلوتی را فراهم میکنن و درایتالیا شایان از داربی تورین ميگه و در آخر هم آرین از اشتباهات زیدان