فوتبالکست ۱۴۹

خبر

فوتبالکست 149:
در این برنامه اول از همه سراغ انگلیس میریم  و از شکست عجیب لیورپول صحبت میکنیم. بعد به سراغ لیگ ایتالیا میریم و شکست سنگین میلان. در اسپانیا براتون از توقف رئال میگیم و در آلمان هم از شکست بایرن. خلاصه بشتابید که بکش بکش شده. 
این برنامه رو (با چاشنی فلسفی) بزنید به بدنِ خودتون و دوستاتون.