فوتبالکست ۱۳۷؛ پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۳۷، اولین فوتبالکست سال جدید وارد میشود. این هفته سری می‌زنیم به بازی فرانسه و اسپانیا و استفاده از ویدئو تکنولوژی در این بازی. بابک از مادر همه داربیها برامون میگه و شایان سری می‌زنه به شهرداری شهر رم. رضا و گودرز از هم داربی "دوستانه" مرسی ساید صحبت میکنند. در آخر هم یک دیالکتیک بسیار عمیق و پر بار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داریم.
-----
اگر با فوتبالکست حال می‌کنید، مارو به دوستان خودتون هم معرفی‌ کنید.