فوتبالکست ۱۲۳؛ پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

خبر

 اين هفته ابتدا هادي كافي نتي ،بچه مثبت آلماني و گتوزو برنامه را شروع ميكنن. 
اول اين هفته در انگليس سفره دلمون را براتون باز ميكنيم و از چمپيونشيپ تا آقاي بد شانس براتون ميگيم. در آلمان از دربي گيزدول تا بازگشت هوينس به قدرت ميگيم. در ايتاليا هم حزن خاصي بر قراره بعد از باخت يوونتوس و اينتر.