فوتبالکست ۱۰۹

خبر

برنامه اين هفته را با ليگ اسپانيا شروع ميكنيم جايي كه رقابت تنگاتنگ همچنان در جريان، سپس ميريم سراغ چمپيونزليگ جايي كه بابك حسابي گوارديولا را بخاطر تاكتيك هاش مورد انتقاد قرار ميده و از شباهت هاي اتلتيكو مادريد با ايتالياي اواخر دهه ٩٠ براتون ميگيم. سپس در ايتاليا شايان يك نگاه كلي از گذشته، حال و آينده فوتبال ايتاليا بهمون ميده و در انگليس رضا از گوگولي بودن رانيري و نظرات عجيب غريب ون گال بهمون ميگه.