فوتبالكست ۱۳۲: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۳۲ اینجاست. در برنامه این هفته حرم آرسن ونگر و انریکه رو گچی می‌کنیم. بردیا ماسکرانو را شاهد میگیره و بابک واسه اوبامیانگ قاطی میکنه. رضا نگاهی‌ میکنه به تیم موناکو و گودرز هم یادی میکنه از روبرتو باجیو. این برنامه را بزنید به بدن و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.
—---
هشدار: این قسمت دچار مقادیر متنابهی بابک هست.