فوتبالكست ١۵٦

خبر

با موشكافي كارشناسان و متخصصان در مورد ليگ انگليس مخصوصا آقاي "روزگاري" خاص شروع شد.
در ادامه با يكه تازي كليددار بخش تاثير گذار آلمان، وجه تسميه "دِر كلاسيكر" واكاوي گرديد.
شخصيت مورد سوال ناپولي،  پرونده جنایی طور کوالیارلا و داستان اندوهبار رئال، پايان بخش برنامه پرمغز اين  هفته شد.
با جستجوي "فوتبالكست" در تلگرام، ساندكلود، فيسبوك ، و غيره  برنامه را قبل از اينكه بشنويد به اشتراك بگذاريد !!