فوتبالكست ١٢۷: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

اين هفته در ليگ انگليس مهمان ويژه داريم و رضا مطابق معمول بصورت خلاصه اين بخش را برگزار ميكنه. 
در ايتاليا شايان از باخت يوونتوس اعصابش خورد ميشه و در اسپانيا برديا از باخت رئال.
در آخر هم با بابك بحث ويژه داريم در مورد ٤٨ تيمه شدن جام جهاني.