فوتبالكست ١٢۶: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

برنامه اين هفته را با فوتبال انگليس شروع ميكنيم جايي كه گودرز چيز كيك درست ميكنه و رضا ميره روي اعصاب همه. اين هفته آلمان نداريم ولي بابك فراز هايي به بايرن مونيخ ميزنه و در ايتاليا شايان از كالچو پولي نميگه. 
در اسپانيا هم برديا بعد از تساوي بارسا به جشن و پايكوبي ميپردازه.