فوتبالكست ١٢٤: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

اين هفته ابتدا ميريم سراغ ليگ انگليس جايي كه بابك جنس نا مرغوب به گودرز ميفروشه و رضا از قهرمان هاي پنهان تيم ها ميگيه.
در ايتاليا شايان از داربي رم ميگه و از پيش گويي هاي گذشته گودرز در مورد اينتر ميگيم. 
در اسپانيا هم پرونده ال کلاسیکو را داریم تا برديا و آرين با هم سر انريكه گلاويز بشن.
در نهايت هم ميريم سراغ آلمان و از نماينده آلمان شرقي تا پايتخت موسيقي جَز آلمان ميگيم.