ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1713 روز پیش 479
همه ما به درجه‌ای از ذات و خوی هم‌دردانه بهره داریم و جا به جا در زندگی آن را راهنمای داوری‌های خویش گرفته‌ایم. لیکن هر قدر هم غیرانسانی به نظر برسد، پل بلوم روانشناس آمریکایی-کانادایی هم‌دردی را نه علاج آلام بشر،که حتی مسبب لاینحل ماندن رنج‌های انسان می‌داند. او معتقد است زمان آن رسیده الگوهای کهنه پذیرفته شده را که از ابتدای تفکر بشر همدردی را تبلیغ کرده‌اند کنار بگذاریم و بیشتر از عقل و خردمان بهره بگیریم، تا مگر در وضعیت کنونی جهان که پر است از جنگ و فقر و گرفتاری و تبعیض حتی در تخصیص کمک‌های اولیه، تغییری ایجاد شود.