ضمیمه‌ی شراب‌آلوده، کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

تاریخ

ارسال شده توسط میثم محمد در دسته بندی تاریخ 332 روز پیش 902

کشتیبان را سیاستی دگر آمد.

این آخرین عبارت بیانیه‌ی معروف قوام بود که تا امروزآن بیانیه‌ی کذایی با همین جمله شناخته می‌شود. اما این جمله را نویسنده‌ی بیانیه از یکی از اشعار منوچهری دامغانی، قصیده‌ سرای نام‌دار وام گرفته است. از امیر خادم پژوهش‌گر ادبیات که پادکست خوب شاهنامه‌خوانی را می‌سازد خواهش کردم تا مسمط منوچهری را بخواند و شرح دهد.