شماره چهارم ـ حروفیه ـ بخش دوم

تاریخ

ارسال شده توسط معاد طبری در دسته بندی تاریخ 470 روز پیش 737

شماره چهارم بخش دوم فرقه حروفیه است و در واقع ادامه  شماره سوم است.
 در این شماره به ماهیت و اعتقادات این فرقه می‌پردازیم. همچنین اتفاقاتی که برای پیروان این فرقه در طول سالیان آینده افتاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم