رشتۀ دانشگاهیِ شما دربارۀ شخصیتتان حرف می‌زند

روانشناسی

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی روانشناسی 1212 روز پیش 1039
آیا فرقی می‌کند که در دانشگاه چه رشته‌ای را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کنید؟ نتایجِ یک فراتحلیل جدید، با ترکیب نتایج ۱۲ تحقیق قبلی دربارۀ همبستگی بین رشته‌های دانشگاهی و خصیصه‌های شخصیتی دانشجویان، نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مختلف، جنبه‌های خاصی از شخصیت دانشجویان را تقویت می‌کند.