ارسال شده توسط radiummyradio در دسته بندی جامعه 48 روز پیش 140
وجه تمایز ظالم و مظلوم همیشه روشن نیست و مجازات صرفا انسانیت را ارتقا نمیدهد.چه بسیار متفکرانی که بعد از اینکه مدتی مورد ازار  و اذیت بودند و سپس به قدرت رسیدند تبدیل به انسانهای ظالم شدند. 
و هنوز بسیاری از آنها مایلند به حکومتهای ظالم کمک کنند...این داستان نوشته ی ها جین انتقادی ست بر انحطاط اخلاقی آنها...