رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت چهارم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته ازدیباچه گلستان سعدی است  که با صدای  کاوه و با همراهی قطعه ای از محمدامین احمدی  به نام «مداد رنگی» می شنویم.