رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت سوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته غزلی است از سعدی  که با صدای کاوه و با همراهی قطعه "از سرزمین های شرقی" از گروه پالت می شنویم.