رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته حکایتی است از گلستان سعدی - باب دوم در اخلاق درویشان  که با صدای کاوه و با همراهی قطعه تار و ویولن (شوشتری) ازکیوان ساکت  می شنویم.