رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هفدهم - قسمت چهارم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب «و کوهستان به طنین آمد» و نویسنده‌ی آن «خالد حسینی» با صدای فرهنگ و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه‌‌ای از Omar Khairat به نام A Place in the Heartدر این مسیر همراه ماست.