رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هفدهم - قسمت دوم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.

این هفته با قطعه ای از کتاب «دماغ شاه» و نویسنده‌ی آن «محمدعلی افراشته» با صدای کاوه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه‌‌ای از بابک غسالی در این مسیر همراه ماست.