رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هفدهم - قسمت چهارم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.

.این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را با اجرای خود او و با همراهی قطعه‌ی «شب زده» از ابی  می شنویم