رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هجدهم - قسمت پنجم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود..این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را  با اجرای کاترین و با همراهی قطعات «گذشتن و رفتن پیوسته» و «How did I end up here»ازگروه بمرانی و Mary Lydia Ryan می شنویم