رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هجدهم - قسمت سوم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود..این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را با اجرای   خود او و با همراهی قطعات «The light in your eyes» و «دیوانه» از Pray for Sound و داماهی می شنویم