رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هجدهم - قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را با صدای فائزه و با همراهی قطعه‌ی «Coeur De Bois» و « دلا دنگم»  از بابک صفرنژاد وعبدی بهروانفر و محسن نامجو می شنویم