داستان شب: دست چپ، پله‌ی سوم از پایین

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 796 روز پیش 213