ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1582 روز پیش 222
گوشه اي از كتاب مرگ خاموش آقاي نويسنده
نويسنده و خوانش : اميرپروسنان
مهم نيست كه چه روزي و چه تاريخي باشد اما يادمان باشد كه تاريخ و فرهنگ اين مرز بوم به زنان خود مي بالد . هشتم مارس و روز جهاني "زن" ، مبارك خانم ها و بانوهايمان باشد . داستان امشب را تقديم به روح و حضور زيباي آن ها مي كنيم.