داستان شب؛ صد سال تنهایی، قسمت دوم

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1616 روز پیش 905
نويسنده : گابريل گارسيا ماركز
برگردان : بهمن فرزانه
خوانش : مهرداد محتشم
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.