ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1583 روز پیش 230
نويسنده : قاضی ربيحاوی
خوانش : نوشين فراحمدی
شما می توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.