داستان شب؛ سنگی که دلش لک زده بود خود را بخاراند

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1582 روز پیش 216