ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1256 روز پیش 342