داستان شب؛ دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد (۱۲)

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1102 روز پیش 860