داستان شب؛ در كمال پرتقال

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1574 روز پیش 315
نويسنده : هادي كيكاوسی
خوانش : غزال صداقت
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.