داستان شب؛ اين برف اين برف لعنتی

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1619 روز پیش 261
نويسنده : جمال مير صادقي
خوانش : معصومه احمد پور
 شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.