ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 397 روز پیش 637