ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 250 روز پیش 1968