خودکشی به منزله‌ی گونه‌ای هدیه |دیوید فاستر والاس

داستان

ارسال شده توسط امیرسامان در دسته بندی داستان 935 روز پیش 490