تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و پنجم

تاریخ

ارسال شده توسط حسین عباسی در دسته بندی تاریخ 47 روز پیش 43
در این قطعه داستان جنگ سبکتگین و پسرش محمود با بوعلی سیمجور، از امرای سپاه سامانیان، و شکست بوعلی روایت می شود.
همچنین از زندگی بوصادق تبانی و بوطاهر تبانی روایتهایی گفته می شود. این دو فقیهانی بودند که دردربار غزنوی ارج و قربی داشتند.
امیر مسعود بوطاهر تبانی را به عنوان رسول به ترکستان می فرستد.