تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و ششم

تاریخ

ارسال شده توسط حسین عباسی در دسته بندی تاریخ 45 روز پیش 27
این قطعه دو "مشافهه" است. مشافهه دستورالعملی مکتوب بوده که به هنگام فرستادن رسولی به دربار امیری به او می داده اند. در این مورد به ابوالقاسم حصیری که به دربار قدر خان، امیر ترکستان در کاشغر فرستاده شد.
مخاطب مشافهه رسول بوده و در مشافهه به رسول گفته می شده که در چه مواردی باید صحبت کند و چگونه صحبت کند و اگر سؤال خاصی پرسیده شد چه پاسخی دهد. 
مشافهۀ اول در مورد بستن عهد با خان ترکستان است و ستدن زنی از دربار خان برای امیر مسعود و زنی برای فرزندش. 
مشافهۀ دوم در مورد امیر محمد، برادر امیر مسعود است و به رسول گفته می شود که در صورت سؤال از چرایی فروگرفتن محمد چه جوابی باید داد. 
این مشافهه ها نمونه های عالی متن اداری دربار غزنوی است.