اکبری؛ آدم های پولدار کار می کنند آدم های بی پول مدرک جمع می کنند!

کسب و کار

ارسال شده توسط Fatemi Jr در دسته بندی کسب و کار 379 روز پیش 294