ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 140 روز پیش 173

این اپیزود، قسمت چهارم و پایانی از پادکست سریالی دائو است.

در این پادکست سریالی به شرح مفهومِ دائو پرداختیم و صفات و مختصاتش رو برشمردیم.


منابع:
۱.  دائو راهی برای تفکر، ع.پاشایی، نشر چشمه.
۲.  پرسه‌ی شادمانی، جوانگ زو، ترجمه حسین میرشکرایی، نشر مثلث.
۳.  شنیدن از دائو ده چینگ، لائوزه، ترجمه ع. پاشایی، نشر عنوان
۴.  تاریخ فلسفه چین، چوجای و وینبرگ چای، ترجمه ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر.
۵.  طریقت ذن، آلن واتس، هوشمند ویژه، نشر بهجت
۶.  دین‌های چینی، جوزف ا.ادلر، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز.
۷.  صوفیسم و تائوئیسم، توسیهیکو ایزوتسو، ترجمه محمد جواد گوهری.
۸.  آیین‌های کنفوسیوس دائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ زین الدین، انتشارات مروارید
۹. Tao Te Ching: The New Translation from Tao Te Ching, The Definitive Edition, Jonathan Star

۱۰. Tao: The Watercourse Way, Alen Watts