مشورت حضرت امیرالمؤمنین در مورد جنگ اعراب با ایران و همچنین برخورد ایشان با حرکت های تجزیه طلبانه در سرزمین ایران، دلیل نمی شود که برخورد ایشان با ایرانیان را تبعیض آمیز دانست.