اپیزود سوم - افسانه های بومیان آمریکا - داستانهایی از کنار آتش

داستان

ارسال شده توسط Saga Podcast در دسته بندی داستان 188 روز پیش 664
سه داستان از سه قبیله بومیان آمریکا...برای شبها کنار آتیش
روح اسب سفید (قبیله یینووک)
دعوای ماه و خورشید (قبیله اسکیمو)
باران آوران (قبیله سیو)